PERSBERICHT: Oosterhout, 2 november 2020.

IMPULSSUBSIDIE GEMEENTE OOSTERHOUT VOOR
STICHTING VOEDSELTUIN OOSTERHOUT

Impulssubsidie en grondperceel
Het College van B&W van de Gemeente Oosterhout legt aan de Gemeenteraad voor om een forse impulssubsidie toe te kennen aan de Stichting Voedseltuin Oosterhout. Eerder heeft het College al een grondperceel in Den Hout om niet aangeboden.
Hiermee kan de Voedseltuin Oosterhout een goede start maken.
Voor de overige benodigde financiering zal de Stichting Voedseltuin zich met versterkte energie inzetten. De eerste aanplant zal in 2021 zijn.

Stichting Voedseltuin Oosterhout.
De Stichting Voedseltuin Oosterhout is op 13 maart 2020 opgericht met als doel aan de Voedselbank Oosterhout een vaste en gegarandeerde aanvoer van verse, biologisch geteelde groenten en (klein) fruit te kunnen leveren.
Momenteel zijn er zo’n 250 gezinnen (ongeveer 600 monden) afhankelijk van de Voedselbank Oosterhout (Goederenbank de Baronie) en de verwachting is dat dit aantal nog verder gaat toenemen. Er is voldoende aanvoer van houdbare producten maar een gegarandeerde, wekelijkse aanvoer van verse groenten in het seizoen is er nauwelijks.
Het unieke is dat de Voedseltuin wordt bewerkt door vrijwilligers aangevuld met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of mensen die (weer) willen participeren in de samenleving.
De Voedseltuin gaat een zinvolle en prettige dagbesteding bieden waar respect, waardering en presteren naar eigen kunnen een belangrijke rol spelen. Verder zijn educatie voor jong en oud en het stimuleren van duurzame en biologische tuintechnieken (in heel Oosterhout!) belangrijke thema’s.

Impulssubsidie & Locatie:
“We zijn zeer verheugd met het collegebesluit om een impulssubsidie beschikbaar te stellen die een vliegende start van de Voedseltuin mogelijk maakt. Daarnaast is de mooie locatie aan de Houtsesteeg in Den Hout zeer geschikt en zullen we zorgdragen voor een mooie inpassing van deze inspirerende ecologische tuin met respect voor de gemeenschap, de omgeving en het mooie dorpsgezicht.” aldus Peter van der Kraan, beoogd voorzitter van Stichting Voedseltuin Oosterhout.

Doelstellingen:
Thema van de Voedseltuin is “Samen voor Elkaar”
Het belangeloos helpen van mensen die tijdelijke hulp hard nodig hebben, is het hoofddoel maar verder staat de tuin voor verbinding, samenwerking en educatie:
Verbinding door kennismaking, “handen in de grond” en nieuwe mensen ontmoeten, kennis te delen en vaardigheden te herontdekken.
Verbinding van diverse leeftijden, achtergronden, kleuren en culturen. Dit helpt idealiter generatiekloof en culturele verschillen te overwinnen door een gemeenschappelijk doel, namelijk een goede oogst voor mensen die deze hulp hard nodig hebben.
Samenwerking met organisaties op het gebied van vluchtelingenwerk, re-integratie, Reclassering, Surplus, GGZ, GGD, gemeentelijke sociale dienst en educatie voor jong en oud.
Participatie: de Voedseltuin staat open om in gesprek te gaan met begeleidende instellingen om te bezien of de Voedseltuin een rol kan spelen in de behoefte aan laagdrempelige dagbesteding.

Hoe nu verder?
De eerst volgende stap is de dialoog met de “buren” van de Voedseltuin: Den Hout, De Contreie / de Kreek en Weststad. “We willen graag onze plannen toelichten en in overleg treden hoe we een en ander het beste kunnen aanpakken. We vinden het belangrijk om iedereen te betrekken in dit mooie goede doel.”
De opstart van de tuin zal gefaseerd gaan, deze winter wordt het perceel al uitgezet, de zandgrond verrijkt en voor de teelt gereed gemaakt. Met als doel zo snel mogelijk te starten met eerste leveringen aan de Voedselbank, naar verwachting worden eind van de komende winter de eerste plantjes gezet.

Inwoners & Gemeente Oosterhout.
“We hebben ons in dit initiatief enorm gesteund gevoeld door de inwoners en de Gemeente Oosterhout“.
Dit oorspronkelijke initiatief van “kartrekker” Bart van Riel, is omarmd door een grotere groep na een werkbezoek van raadsleden, wijkgroepen en ambtenaren aan Voedseltuin de Kleine Aarde in Boxtel in oktober 2019. Deze Voedseltuin werd opgericht in 2017 en de oprichter, Theodoor van Leeuwen, heeft velen geïnspireerd om ook een vergelijkbaar project in Oosterhout op te starten. Theodoor van Leeuwen is betrokken als ambassadeur van de Voedseltuin Oosterhout.
Vanaf de eerste gesprekken met de betrokken ambtenaren op het Gemeentehuis, de presentatie aan de raad en de daaropvolgende motie van 7 juli 2020 voor ondersteuning die in grote meerderheid werd aangenomen, tot aan de laatste presentatie aan het college op 6 oktober 2020 is dit burgerinitiatief met veel enthousiasme ontvangen!
Het is ook een project wat typisch bij Oosterhout past, een praktische oplossing van een hulpvraag in combinatie met “Samen Voor Elkaar”

Steun:
De ambities zijn realistisch maar veelomvattend en buiten de zeer welkome impulssubsidie van de Gemeente Oosterhout, wordt steun gezocht van alle Oosterhouters om dit project te omarmen en samen te werken aan de teelt van groenten en klein fruit, verbinding en participatie.
Voedseltuin Oosterhout wordt ondersteund door de Rotary in het bestuur en door het aanwezige netwerk van de Rotary actief in te zetten om de realisatie van de tuin gedaan te krijgen. Tevens wordt een bijdrage beschikbaar gesteld voor de jaarlijkse exploitatiekosten.
In lijn met de doelstelling worden waar mogelijk, lokale, duurzame leveranciers ingeschakeld voor de benodigde middelen om de Voedseltuin te realiseren.
De Voedseltuin is een Stichting met A.N.B.I. status en zonder winstoogmerk en geeft alle opbrengsten gratis aan mensen die voor goederen afhankelijk zijn van de voedselbank. Hierbij is het ongelooflijk belangrijk om de benodigdheden gratis of via sponsoring en donaties via (lokale) ondernemers te verkrijgen.
De Voedseltuin Oosterhout roept iedereen op om zich te melden om op enerlei wijze hulp te bieden. Het is duidelijk dat een nu nog leeg weiland omgetoverd moet worden naar een gezonde groene oase. Hierbij is van alles te gebruiken, van (fruit) bomen en struiken tot gereedschappen maar ook donaties in tijd en middelen in welke vorm of omvang dan ook.
Meldt u graag aan op onderstaand Email adres of bel ons en wordt betrokken in dit fantastische project
Donaties zijn altijd welkom op Rabo bank rekening NL38RABO 0353 3486 43 t.n.v. Stichting Voedseltuin Oosterhout.

Scroll naar boven